Apophenia: Turkey Egg

Turkey Egg

Apophenia, 2019
Paintings Watercolor and gouache on paper, 4½" x  6½"