Lily Raymond

Apophenia : Turkey Egg

Apophenia: Turkey Egg Apophenia: Turkey Egg
Watercolor and gouache on paper, 4½" x 6½"