Lily Raymond

Apophenia : Pliers

Apophenia: Pliers Apophenia: Pliers
Watercolor and gouache on paper, 9½" x 12½"