Lily Raymond

Apophenia : Endurance

Apophenia: Endurance Apophenia: Endurance
Oil on panel, 6" x 6"